Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 02/2021/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 THEO QUY ĐỊNH CỦAPHÁP LUẬT LÀM CĂN CỨ TÍNH: THU TIỀN THUÊ ĐẤT; XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ; THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢCNHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐIVỚI DIỆN TÍCH ĐẤT Ở VƯỢT HẠN MỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuấtkinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm căn cứ xác định đơn giáthuê đất, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm; xác địnhgiá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê như sau:


STT

Nội dung

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

1

Các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa

1,17

1,38

2

Các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân

1,10

1,30

3

Các quận còn lại

1,02

1,17

4

Các xã khu vực giáp ranh quận, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây

1,00

1,02

5

Các xã còn lại

1,00

1,00

2. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp,đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp làmcăn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, xác định giá khởi điểmtrong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê là K = 1,0 cho toàn địabàn Thành phố.

Bạn đang xem: Hệ số điều chỉnh giá đất hà nội

- Đối với các quận Hoàn Kiếm, BaĐình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K = 1,45;

- Đối với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy,Thanh Xuân: Hệ số K = 1,25;

- Đối với các quận còn lại: Hệ số K =1,17;

- Đối với các xã giáp ranh quận, thịtrấn của các huyện; các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,10;

- Đối với các xã còn lại thuộc cáchuyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,02.

4. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp(trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệchgiữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đấtnông nghiệp: K = 1,0.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở:Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố HàNội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm: Hà Nội: Phố Vọng Hai Bà Trưng Hà Nội, Cs1: 365 Phố Vọng

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; - Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; - VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐNDTP; - Ban KTNS - HĐND Thành phố; - VPUB: Các PCVP, ĐT, KT, TH, TKBT; - TT Tin học Công báo TP; Cổng GT điện tử TP; - VPUB: các PCVP, ĐT, KT, TKBT; - Lưu: VT, KTHương.