Quỹ phát triển nhà ở tp

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Số: 48/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂNNHÀ Ở THÀNH PHỐ THUỘC QUỸ ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Bạn đang xem: Quỹ phát triển nhà ở tp

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;Căn cứ Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về ưuđãi đầu tư nhà ở để bán và cho thuê ;Căn cứ Quyết định số 644/TTg ngày 10 tháng 9 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ vềthành lập Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh ;Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triểnđô thị thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 103/QĐT-KH ngày 25 tháng 02 năm2004 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 45/TTr-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay thành lập Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, thuộc Quỹ Đầu tư phát triển đô thịthành phố Hồ Chí Minh.

Quỹ Phát triển nhà ở thành phốlà tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận đối vớicác chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp của thành phố.

Quỹ Phát triển nhà ở thành phốcó tư cách pháp nhân không đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng để quan hệ, giaodịch và hạch toán cần thiết theo quy định, được mở tài khoản chuyên dùng tạiChi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động.

Quỹ Phát triển nhà ở thành phốđược đầu tư vốn ban đầu (giá trị bằng tiền và bất động sản) là1.000.000.000.000 đồng Việt Nam (một ngàn tỷ đồng Việt Nam).

Trụ sở đặt tại Quỹ Đầu tư pháttriển đô thị thành phố số 33-39, đường Pasteur, quận 1.

Điều 2.Quỹ Phát triển nhà ở thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theoQuy chế hoạt động được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3.Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đôthị thành phố có trách nhiệm đảm bảo thực hiện các yêu cầu quản lý, điều hành tổchức và hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố theo đúng mục tiêu, hiệuquả kinh tế-xã hội và các quy định có liên quan của Nhà nước và của Ủy ban nhândân thành phố.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộviên chức lãnh đạo và tổ chức điều hành Quỹ Phát triển nhà ở thành phố được thựchiện theo phân cấp quản lý tổ chức-cán bộ của thành phố.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nộivụ, Viện trưởng Viện Kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủyban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Trưởng Ban kiểmsoát, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh và nhânsự quản lý, điều hành Quỹ Phát triển nhà ở thành phố có trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 5 - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Thường trực Thành ủy, - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - Ủy ban nhân dân thành phố - Ban Tổ chức Thành ủy - Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố - Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thành phố - Cục Thuế thành phố, Công an TP (PC.13) - VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH - Lưu (ĐT/KT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Đua

ỦYBAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ THUỘC QUỸ ĐẦUTƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ(Ban hành kèm theo Quyết định số 48 /2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 2004 củaỦy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Quỹ Phát triển nhà ở thành phố là một định chế tàichính Nhà nước tại địa phương được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhõndân thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích tài trợ tài chính và tạo lập quỹ nhà ởđể thực hiện chương trình về nhà ở của thành phố. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốhoạt động không vỡ mục tiêu lợi nhuận.

Điều 2. Quỹ Phát triển nhà ở thành phố (trước mắt) là mộtQuỹ mục tiêu, nằm trong Quỹ Đầu tư phát triển đụ thị thành phố Hồ Chí Minh (sauđây gọi tắt là Quỹ Đầu tư), thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố HồChớ Minh giao Quỹ Đầu tư về các chương trình nhà ở của thành phố cho người cóthu nhập thấp ;

1. Có vốn khi thành lập được cấpban đầu là 1.000.000.000.000 đồng (một ngàn tỷ đồng Việt Nam) ; trong đó tiền đồnglà 500 tỷ đồng và giá trị nhà, đất là 500 tỷ đồng ;

2. Việc quản lý, điều hành QuỹPhát triển nhà ở thành phố do Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều hànhQuỹ Đầu tư thực hiện theo Điều lệ của Quỹ Đầu tư và Quy chế hoạt động của QuỹPhát triển nhà ở thành phố.

Điều 3.Chế độ quản lý tài chính của Quỹ Phát triển nhà ởthành phố :

Quỹ Phát triển nhà ở thành phốlà Quỹ độc lập, hạch toán riêng cho các chương trình về nhà ở của thành phố, hoạtđộng theo nguyên tắc hoàn vốn bằng tiền đồng Việt Nam và tự bù đắp chi phí phátsinh trong quá trỡnh hoạt động. Quỹ Phát triển nhà ở thành phố hoạt động theoQuy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư. Ngoài các nguồn vốn huy động, Ủyban nhân dân thành phố đảm bảo cân đối nguồn vốn cấp cho hoạt động của Quỹ Pháttriển nhà ở thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình nhà ở của thành phố.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN

Điều 4.Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư, Ủy ban nhândân thành phố giao thêm nhiệm vụ cho Quỹ Đầu tư quản lý và tổ chức thực hiện QuỹPhát triển nhà ở thành phố với nhiệm vụ cụ thể như sau :

1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụngđúng mục đích và có hiệu quả các nguồn vốn được cấp (bằng tiền và bằng hiện vật)và các nguồn vốn huy động thực hiện chương trình nhà ở của thành phố theo kế hoạchhàng năm với nguyên tắc bảo đảm hoàn vốn bằng tiền đồng Việt Nam, không vỡ mụcđích lợi nhuận.

2. Phối hợp với các tổ chức tíndụng, ngân hàng cùng cho vay và đầu tư theo các đối tượng có thu nhập thấp thuộcchương trình nhà ở của thành phố căn cứ “Quy định của Ủy ban nhân dân thành phốvề quản lý hoạt động tài chính của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố” do Quỹ Đầutư phát triển đô thị dự thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xột ban hành,với sự tham gia các sở-ngành liên quan.

3. Huy động các nguồn vốn thựchiện chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp của thành phố theo quy định củapháp luật hiện hành ; tiếp nhận vốn viện trợ trong và ngoài nước được Chính phủcho phép để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ ChớMinh. Nhận ủy thác quản lý các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các hoạt động, nhiệm vụ phát triển nhà ởtheo quy định của pháp luật.

4. Đầu tư trực tiếp tạo lập quỹnhà ở, tổ chức bán nhà trả góp trực tiếp cho người có thu nhập thấp theo chươngtrình nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định. Xây dựng kế hoạchhoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố phù hợp với các chương trình mụctiêu về nhà ở của thành phố trong từng giai đoạn hoặc trong dài hạn.

5. Thực hiện chế độ báo cáo thốngkê, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước ; chịu trách nhiệm về tính chínhxác, trung thực của các báo cáo.

Điều 5. Quyềnhạn :

1. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn,tài sản và các nguồn thu khác được giao theo quy định của pháp luật để thực hiệncho vay các dự án, đối tượng thu nhập thấp, đầu tư xây dựng phát triển quỹ nhà ởtheo các chương trình, định hướng của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốđược quyền phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức để huy động vốn từ nguồnkhác nhau theo Quy chế này và theo quy định của pháp luật, gồm :

2.1- Vay theo các hợp đồng tín dụngthương mại trung dài hạn từ các đơn vị trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu;

2.2- Vay theo các hợp đồng tín dụngvới điều kiện ưu đãi từ các đơn vị trong và ngoài nước ;

2.3- Tiếp nhận các khoản ủy thác;

2.4- Nguồn vốn tiết kiệm từ ngườimua nhà trả trước hoặc do người sử dụng lao động đóng góp ;

2.5- Nguồn vốn ứng trước của cácđơn vị thi công ;

2.6- Nguồn vốn hợp pháp kháctheo qui định của pháp luật.

3. Được quan hệ với các ngành,đơn vị có liên quan để thẩm tra tính đầy đủ và xác thực của hồ sơ dự án hoặc đốitượng được vay vốn. Thẩm định, đánh giá khả năng tài chính và khả năng hoàn trảnợ vay của các đối tượng vay vốn tín dụng để quyết định vay hay khụng cho vay.

4. Được hưởng các chế độ ưu đãi,chính sách miễn, giảm các loại thuế theo quy định của pháp luật.

5. Đối với các đối tượng nhậntài trợ, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố cú quyền :

5.1- Yêu cầu cung cấp đầy đủthông tin về khả năng tài chính của cá nhân, doanh nghiệp nhận tài trợ tín dụng; giám sát, kiểm tra tình hình sử dụng vốn của các đối tượng này ;

5.2- Khởi kiện đến cơ quan có thẩmquyền để giải quyết theo pháp luật hoặc khiếu nại theo quy định của pháp luật đốivới các tổ chức, cá nhân vi phạm hợp đồng kinh tế và cam kết với Quỹ ;

5.3- Thực hiện xử lý rủi ro, xửlý tài sản đảm bảo các khoản tài trợ tín dụng khi tổ chức, cá nhân vay vốnkhông trả được nợ theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG

Điều 6.Vốn hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố bao gồmvốn được cấp và các nguồn vốn huy động khác hàng năm, kể cả các nguồn vốn được ủythác.

1. Vốn được cấp khi thành lập QuỹPhát triển nhà ở thành phố là 500 tỷ đồng hiện kim và 500 tỷ đồng là giá trịnhà-đất do thành phố quản lý. Hàng năm thành phố sẽ tăng thêm vốn cấp cho QuỹPhát triển nhà ở thành phố tựy tỡnh hỡnh thực tế của thành phố và khả năng huyđộng vốn của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố.

2. Vốn bằng tiền gồm vốn do ngânsách cấp được hình thành từ tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tiền khấu haocơ bản trích từ tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, một phần tiền sử dụngđất ở, kể cả tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn tài chính khỏc ; Tiềnđóng góp tự nguyện của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

3. Vốn bằng hiện vật gồm quỹnhà, quỹ đất thuộc sở hữu Nhà nước. Vốn được cấp, được bổ sung hàng năm. Cơ chếbổ sung vốn được cấp cho Quỹ Phát triển nhà ở thành phố được quy định như sau :

3.1- Ghi tăng vốn cấp các khoảntiền và tài sản từ ngân sách Nhà nước cấp bổ sung do Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh quyết định ;

3.2- Đối với Quỹ dự trữ bổ sungvốn được cấp và các khoản tài trợ khác được đưa thẳng bổ sung vốn cấp theo đềnghị của Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư thông qua Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư và Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định ;

3.3- Khi có sự tăng hoặc giảm vốnđược cấp phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối kế toán và Quỹ Đầu tư côngbố vốn được cấp mới của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố.

Điều 7. Vốnhuy động cho các chương trình nhà ở của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố :

Vốn huy động là vốn hoạt động,bao gồm các khoản vay trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoàinước và các hỡnh thức huy động khác được pháp luật cho phép, cụ thể như sau :

1. Vay trong nước, ngoài nước :

1.1- Vay từ các tổ chức và cánhân thuộc các thành phần kinh tế dưới các hình thức phát hành trái phiếu ra cụngchỳng và hợp đồng tín dụng thương mại ;

1.2- Vay vốn ưu đãi từ các tổ chứctài chính nước ngoài, từ các nguồn tài trợ Chính phủ và quốc tế.

2. Các hình thức huy động kháctheo pháp luật hiện hành : trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, …

Điều 8 . Vốnnhận ủy thác :

Tiếp nhận các khoản vốn ủy tháctheo hợp đồng ủy thác cấp phát, cho vay của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố vớicác cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Chương 4:

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁTTRIỂN NHÀ Ở

Mục 1 - Chovay Phát triển nhà :

Điều 9. Đốitượng cho vay :

1. Các đối tượng thu nhập thấpđược vay vốn với lãi suất ưu đãi để mua nhà theo chương trình nhà ở của thànhphố.

1.1- Đối tượng được hưởng lươngtừ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chớ Minh. Cán bộ, công nhân làmviệc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, ưu tiên lao động trựctiếp sản xuất có thu nhập ổn định và có ý thức tiết kiệm ;

1.2- Các đối tượng thu nhập thấpcó yêu cầu tái định cư của các dự án phát triển hạ tầng, đầu tư phát triển cáckhu đô thị, nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất và các dựán chỉnh trang, nâng cấp đô thị của thành phố ;

1.3- Các hộ gia đình cú nhu cầuvề vốn để chỉnh trang, nâng cấp nhà ở hiện có.

2. Các doanh nghiệp trong nướclà chủ đầu tư các dự án theo chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp ;Các chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà lưu trú cho công nhân thuê, nhà trọ hoặcký túc xá cho sinh viên.

3. Các đối tượng vay vốn khôngquy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư được thực hiện theophối hợp giữa Quỹ Đầu tư với các ngân hàng và người vay, hoặc giữa Quỹ Đầu tư vớicác ngân hàng và chủ đầu tư để cho vay.

Điều 10. Điềukiện cho vay :

Cơ chế tín dụng và các điều kiệnvay vốn cụ thể sẽ được quy định theo từng chương trình nhà ở do Quỹ Phát triểnnhà ở thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố quy định. Quỹ Phát triển nhà ởthành phố xem xét cho vay khi các đối tượng vay vốn thỏa các điều kiện cơ bảnsau :

1. Đối với người vay vốn :

1.1- Là các đối tượng được quy địnhtại khoản 1, điều 9 trên đây ;

1.2- Có nhu cầu vay vốn mua nhàđể ở ;

1.3- Có vốn tự có tối thiểu là30% giá trị nhà ;

1.4- Có thu nhập ổn định và chứngminh được khả năng trả nợ tương ứng với số vốn vay.

2. Đối với chủ đầu tư các dự ánxây dựng nhà ở để bán trả góp hoặc cho thuê :

2.1- Là các đối tượng được quy địnhtại khoản 1 điều 9 trên đây ;

2.2- Cú vốn tự cú tối thiểu là30% giá trị dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu được cấp có thẩm quyềnphê duyệt (đối với chủ đầu tư các dự án xây dựng bán trả góp hoặc cho thuê) ;

2.3- Dự án phải có trong kế hoạchtheo chương trình nhà ở được Ủy ban nhân dân thành phố phờ duyệt ;

2.4- Dự án khả thi, đảm bảo khảnăng trả nợ.

Điều 11. Thẩmquyền quyết định cho vay :

1. Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ởthành phố quyết định cho vay đối với các dự án có tổng mức vay đầu tư đến 2% vốnđiều lệ của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố tại thời điểm thực hiện.

2. Đối với các dự án có tổng mứcđầu tư lớn hơn 2% vốn điều lệ của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố tại thời điểmthực hiện, thỡ thẩm quyền cho vay thực hiện theo Điều lệ của Quỹ Đầu tư.

3. Việc phân cấp thẩm quyền quyếtđịnh cho vay được Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh tùy theo hoạt độngthực tế của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố.

Điều 12. Thờihạn cho vay :

1. Đối với người mua nhà trả gópthời gian cho vay tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng và chương trình cụ thể của Ủyban nhân dân thành phố - xác định theo thu nhập của cá nhân và gia đình ngườimua nhưng tối đa không quá 15 năm.

2. Đối với các hộ gia đình cúnhu cầu vốn để chỉnh trang, nâng cấp nhà ở hiện có, thời gian cho vay không quá05 năm.

3. Đối với các đơn vị xây dựngvà bán nhà thời gian cho vay, phù hợp với chu kỳ xây dựng và bán nhà, tối đakhông quá 03 năm, kể cả thời gian ân hạn.

4. Đối với các đơn vị xây dựngnhà cho thuê, thời gian cho vay tối đa 20 năm, kể cả thời gian ân hạn.

5. Trường hợp cần thiết cho vayvượt các mức trên, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố trỡnh cơ quan cấp trên xemxét quyết định.

Điều 13. Lãisuất cho vay :

1. Lãi suất được xây dựng theonguyên tắc đảm bảo mức lãi suất trung bỡnh tương đương từ 70% đến 80% lãi suấtthương mại, căn cứ cơ cấu nguồn vốn dự kiến như sau :

1.1- Tối thiểu 30% vốn tự cú củabên vay ;

1.2- Tối đa 35% vốn Quỹ phát triểnnhà ở thành phố lãi suất tương đương 50% lãi suất thương mại ;

1.3- Tối thiểu 35% vốn huy độngkhác tương đương lãi suất thương mại.

2. Biểu lãi suất cụ thể sẽ đượcquy định hàng quý.

3. Trong trường hợp quá hạn, ápdụng lãi suất cho vay quỏ hạn theo qui định của Ngõn hàng Nhà nước đối với cáctổ chức tín dụng.

Điều 14. Đảmbảo tiền vay :

1. Đối với người mua nhà hoặc chủđầu tư các dự án xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê, tài sản đảm bảo tiền vay tốithiểu là toàn bộ giá trị tài sản hỡnh thành từ vốn vay.

2. Người mua nhà trả góp đượcsang nhượng nếu có nhu cầu thay đổi công việc, với điều kiện người sang lại thuộcđối tượng được mua nhà trả góp. Thủ tục sang nhượng lập trước ngân hàng hoặc vớichủ đầu tư theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đảm bảo nguồn thuhoàn trả nợ vay khụng thất thoỏt.

3. Các đơn vị, các Khu cụng nghiệp,Khu chế xuất sử dụng lao động thuê, mua nhà trả chậm có trách nhiệm tham giachương trình nhà ở cho người thu nhập thấp thụng qua phối hợp với các chủ đầutư để đảm bảo cho việc thu tiền thuê, mua nhà trả chậm thực hiện tốt.

Mục 2 - Hoạtđộng đầu tư trực tiếp :

Điều 15.Đối tượng đầu tư :

Đối tượng đầu tư trực tiếp làcác dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở, cáckhu đô thị mới nhằm thực hiện mục tiêu giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượngthu nhập thấp có khó khăn về nhà ở, các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhànước, cán bộ, công chức, nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp thuộc cácthành phần kinh tế các đối tượng có nhu cầu tái định cư của các dự án phát triểnhạ tầng và các đối tượng thu nhập thấp khác theo quy định của thành phố.

Điều 16. Điềukiện đầu tư :

1. Các dự án nằm trong chươngtrình Phát triển nhà ở của thành phố và dự án đầu tư có quyết định đầu tư theoquy định. Dự án đầu tư phải có khả năng hoàn vốn.

2. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốđược tiếp nhận quỹ đất, quỹ nhà do Ủy ban nhân dân thành phố giao để triển khaiviệc đầu tư xây dựng các dự án trên. Quỹ đất được giao phải là đất đó thực hiệncông tác đền bù giải tỏa và đầy đủ điều kiện pháp lý để có thể triển khai việcđầu tư xây dựng. Đối với các dự án cần kinh phí để đền bù giải tỏa và đầu tư hạtầng, Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ nguồn kinh phí cần thiết để triển khaithực hiện.

Điều 17. Hỡnhthức và phương thức đầu tư :

1. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốtìm kiếm dự án, thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư, sau đó thực hiện đầutư. Việc đầu tư của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố được thực hiện theo các quyđịnh về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

2. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốcó thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với cáctổ chức khác để đầu tư.

3. Phương thức thực hiện đầu tưchủ yếu là đấu thầu, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố khụng tham gia trực tiếpthi công xây dựng, lắp đặt. Quỹ Phát triển nhà ở thành phố có thể trực tiếp quảnlý dự án hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án theo quy định của phápluật.

4. Tựy thuộc vào tỡnh hỡnh thựctế vai trũ chủ đầu tư, sở hữu tài sản mà Quỹ Phát triển nhà ở thành phố sẽ chịutrách nhiệm trực tiếp quản lý tài sản sau đầu tư hoặc chuyển giao cho tổ chứccó chức năng quản lý tài sản theo các quy định pháp luật.

Điều 18. Thẩmquyền quyết định đầu tư :

1. Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ởthành phố quyết định đầu tư đối với các dự án có tổng mức đầu tư đến 1% vốn điềulệ tại thời điểm thực hiện của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố.

2. Đối với các dự án có tổng mứcđầu tư lớn hơn 1% vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện của Quỹ Phát triển nhà ởthành phố, thỡ thẩm quyền đầu tư thực hiện theo Điều lệ của Quỹ Đầu tư.

3. Việc phân cấp thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh tùy theo hoạt độngthực tế của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố.

Điều 19. Phươngthức thu hồi vốn đầu tư :

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố sẽbán hoặc cho thuê tài sản sau đầu tư để thu hồi vốn đầu tư. Việc bán và chothuê nhà phải tuân theo Quy chế do cấp có thẩm quyền ban hành.

Mục 3 - Nhậnủy thác và ủy thác :

Điều 20. Nhậnủy thác :

1. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốđược phép nhận ủy thác cho vay, thu hồi nợ và tài trợ cho các công trình, dự ánPhát triển nhà ở thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa Quỹ Phát triển nhà ởthành phố với các tổ chức, cá nhân ủy thác.

2. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốđược hưởng mức phí dịch vụ nhận ủy thác do các bên thỏa thuận và ghi trong hợpđồng nhận ủy thác.

Điều 21. Ủythỏc :

1. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốđược quyền ủy thác một số chức năng tác nghiệp của Quỹ Phát triển nhà ở thànhphố cho các tổ chức có năng lực thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác giữa QuỹPhát triển nhà ở thành phố với tổ chức nhận ủy thác.

2. Các tổ chức nhận ủy thác đượchưởng mức phí dịch vụ nhận ủy thác do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồngnhận ủy thác.

Mục 4 - Dựphũng rủi ro :

Điều 22. Tríchlập quỹ dự phũng :

1. Hàng năm Quỹ Phát triển nhà ởthành phố được trích lập quỹ dự phòng rủi ro tối thiểu 0,5% trên số dư nợ vay bỡnhquõn trong năm (không kể dư nợ cho vay vốn ủy thác).

2. Khoản trích lập quỹ dự phòngrủi ro được hạch toán vào chi phí hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Phát triển nhà ởthành phố.

3. Các đơn vị, các Khu cụng nghiệp,Khu chế xuất có nhu cầu nhà ở cho người lao động có trách nhiệm tham gia chươngtrình nhà ở cho người thu nhập thấp thông qua phối hợp với các chủ đầu tư, cácngân hàng để thực hiện thu trên lương của người lao động tại đơn vị, khuyếnkhích các đơn vị tham gia vốn vào các dự án xây dựng nhà ở cho người lao độngthuộc đơn vị mình.

Điều 23.

Bộ máy quảnlý và điều hành của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố là Hội đồng quản lý, Ban kiểmsoát và Ban điều hành hiện hữu của Quỹ Đầu tư được tăng cường theo yêu cầu củaTổng Giám đốc và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư.

Chương 5:

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

Điều 24. Chếđộ tài chính :

1. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốhạch toán riêng, tổ chức công tác kế toán, ghi chép chứng từ, hạch toán kế toánvà lập báo cáo quyết toán tài chính theo “Quy định của Ủy ban nhân dân thành phốvề quản lý hoạt động tài chính của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố”.

2. Năm tài chính của Quỹ Pháttriển nhà ở thành phố bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng12 năm dương lịch.

3. Chịu sự kiểm tra, kiểm soát,giám sát của cấp chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng các quy địnhcủa phỏp luật.

Điều 25. Thu-chitài chính :

1. Quỹ Đầu tư xây dựng kế hoạchhoạt động và kế hoạch thu chi tài chính của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố trêncơ sở chế độ tài chính Nhà nước quy định đối với Quỹ Đầu tư trong kế hoạch hàngnăm của Quỹ Đầu tư và thực hiện thu đúng - thu đủ và kịp thời các khoản thuphát sinh trong quá trỡnh hoạt động để hạch toán vào thu nhập hoạt động

2. Các khoản chi tài chính gồm :

2.1- Chi phí quản lý chung cho bộmáy điều hành và tác nghiệp ;

2.2- Các khoản chi trực tiếp liờnquan đến hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố được hạch toán vào chiphí ;

2.3- Phí ủy thác cho các tổ chứcnhận ủy thác để thực hiện tác nghiệp một số chức năng của Quỹ Phát triển nhà ởthành phố.

3. Kết quả hoạt động của QuỹPhát triển nhà ở thành phố là số chênh lệch giữa tổng số thu nhập và tổng sốchi phí phát sinh trong năm. Sau khi làm nghĩa vụ về thuế với Nhà nước số cũn lạiđược phân phối trong đợt duyệt quyết toán tài chính hàng năm, trong đó :

3.1- Trường hợp thu lớn hơn chi,chênh lệch thu, chi tài chính của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố được phân phốinhư sau :

a) Trích 10% quỹ dự phòng tàichính cho đến khi bằng 25% tổng vốn cấp năm kế hoạch thực hiện ;

b) Trích 50% quỹ bổ sung vốn điềulệ ;

c) Trích 5% quỹ dự phũng trợ cấpthụi việc. Mức trích cho đến khi số dư của quỹ bằng 6 tháng lương thực hiện củaQuỹ Phát triển nhà ở thành phố ;

d) Số chênh lệch thu chi sau khitrừ các khoản a, b, c trên đây được trích lập hai quỹ khen thưởng và phúc lợi.Mức trích hai quỹ thực hiện theo quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước ;

đ) Số còn lại sau khi trích lậpcác quỹ trờn sẽ được bổ sung vào quỹ bổ sung vốn hoạt động của Quỹ Phát triểnnhà ở thành phố.

3.2- Trường hợp, thu nhỏ hơn chixuất phát từ mục đích tài trợ ưu đãi cho các chương trình nhà ở đặc biệt củathành phố (nếu có), việc cân đối tài chính căn cứ quyết định của Ủy ban nhândân thành phố đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 26. Quyếttoán thu-chi tài chính :

Cuối năm, Quỹ đầu tư lập báo cáoquyết toán thu, chi tài chính báo cáo các cơ quan hữu quan xem xét, phê duyệt kếtquả hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở thành phố.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27.Quy chế này được áp dụng cho Quỹ Phát triển nhà ởthành phố trong giai đoạn trực thuộc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố HồChí Minh và cú hiệu lực thi hành kể từ ngày được Ủy ban nhân dân thành phố kýquyết định ban hành.

Xem thêm: Trở Ngại Khi Mua Nhà Ở Có Nên Mua Nhà Sổ Hồng Chung, Sổ Hồng Đồng Sở Hữu

Trong quá trình thực hiện Quy chếnày, khi xét thấy cần thiết, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phối hợp với các sở banngành kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung, sửa đổicho phù hợp với quy định của pháp luật và tỡnh hỡnh thực tiễn của thành phố./.