Sơ đồ khu 2 đại học cần thơ

.../CA: Các phòng học thuộc dãy nhà học Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

.

Bạn đang xem: Sơ đồ khu 2 đại học cần thơ

.../KH: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học tự nhiên.

..../KT: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Kinh tế.

..../MT: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học chính trị.

..../XH: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học Xã hội NV.

..../DB: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Dự bị dân tộc.

..../CN: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Công nghệ.

..../TS hoặc …/AQ : Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Thủy sản.

..../DI: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Công nghệ Thông tin & TT.

..../NN: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Nông nghiệp và SHUD.

..../K1: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Ngoại ngữ.

..../SH: Các phòng học thuộc dãy nhà học Viện Nghiên cứu và phát triển CNSH.

...MTN: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Môi trường Tài nguyên TN.

..../KL: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Luật.

..../HA: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Phát triển nông thôn.

....HL: Các phòng học thuộc dãy nhà học Trung tâm học liệu.

..../D1,D2: Các phòng học thuộc dãy nhà học Nhà Điều hành.

- HTKHTN: Hội trường khoa Khoa học tự nhiên.

CLCxDI: các phòng học chất lượng cao thuộc Khoa Công nghệ thông tin & TT.

CLCxKT: các phòng học chất lượng cao thuộc Khoa Kinh tế.

CLCxCN: các phòng học chất lượng cao thuộc Khoa Công nghệ.

CLCxFL: các phòng học chất lượng cao thuộc Khoa Ngọai ngữ.

TTGDQP: Các phòng học thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ở Khu Hòa An (Hậu Giang).

Xem thêm: 83 Trần Quốc Hoàn, Q. Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Chính Sách Và Quy Định Chung

Ngoài ra, còn có các phòng mang ký hiệu đặc biệt các phòng thc tập

 -Khoa Khoa học tự nhiên, bao gồm:

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH: Các phòng Thực tập Hóa học đại cương. + L1-KH1, L1-KH2: Các phòng Thực tập Vật lý đại cương.