Thực hành hóa hữu cơ đại học

hóa đại cưng cửng Giáo trình thực hành hóa đại cương tư liệu hóa đại cương cứng lý thuyết hóa đại cương bài tập hóa thử nghiệm hóa đại cương thực hành thực tế hóa cơ học bội phản ứng hữu cơ

Bạn đang xem: Thực hành hóa hữu cơ đại học

*
pdf

nghiên cứu và phân tích tổng hòa hợp 1,2 dibromotetrafluoro ethane bằng phản ứng điện phân Kolbe


*
doc

Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 chuyên quốc học tập môn: chất hóa học


*
doc

Đề thi test đại học quốc gia môn: chất hóa học (Có đáp án)


Xem thêm: Cần Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Tại Tphcm Giá Rẻ Tháng 05/2021, Cần Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Tại Tphcm

Nội dung

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏTF7GGIAÙO TRÌNHTHÖÏC HAØNH HOAÙHÖÕU CÔPHAÏM VAÊN TAÁT - NGUYEÃN QUOÁC TUAÁN Thöïc haønh hoaù höõu cô-1-MUÏC LUÏCPHAÀN I. ÑAÏI CÖÔNG................................................................................................. 7I. Noäi quy laøm thí nghieäm ....................................................................................... 7II. Chuaån bò thí nghieäm, ñeà cöông vaø töôøng trình .................................................. 7III. Quy taéc laøm vieäc vôùi hoùa chaát ñoäc, deã noå, deã chaùy ......................................... 8IV. Phöông phaùp caáp cöùu sô boä : ........................................................................... 8V. Duïng cuï thuûy tinh vaø caùch söû duïng .................................................................. 9VI. Thieát trườn ñun noùng vaø laøm laïnh........................................................................ 16VII. Thieát trườn khuaáy ................................................................................................ 17PHAÀN II. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TOÅNG HÔÏP HÖÕU CÔ............................................... 23I. PHAÛN ÖÙNG HALOGEN HOÙA .......................................................................... 23II. Phaûn öùng nitro hoùa .......................................................................................... 32III. PHAÛN ÖÙNG SUNFO HOÙA ............................................................................. 36IV. PHAÛN ÖÙNG ANKYL HOÙA .............................................................................. 43V. PHAÛN ÖÙNG AXYL HOÙA .................................................................................. 51VI. Phaûn öùng amin hoùa ......................................................................................... 59VII. PHAÛN ÖÙNG DIAZO HOÙA VAØ GHEÙP CAËP ................................................... 66VIII. Phaûn öùng oxy hoùa vaø khöû............................................................................. 75PHAÀN III. PHAÂN TÍCH ÑÒNH TÍNH XAÙC ÑÒNH NHOÙM CHÖÙC CAÙC HÔÏPCHAÁT HÖÕU CÔ.......................................................................................................... 85CHÖÔNG I. PHAÂN TÍCH ÑÒNH TÍNH NGUYEÂN TOÁ trong HÔÏP CHAÁT HÖÕU CÔ.................................................................................................................................... 85I. XAÙC ÑÒNH CACBON BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP CACBON HOÙA ...................... 85II. XAÙC ÑÒNH CACBON VAØ HIDRO BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP OXI HOÙA ........... 85III. XAÙC ÑÒNH NITÔ............................................................................................ 86IV. XAÙC ÑÒNH LÖU HUYØNH .............................................................................. 86V. XAÙC ÑÒNH HALOGEN .................................................................................... 87CHÖÔNG II. HIDRO CACBON NO ............................................................................ 88I. ÑIEÀU CHEÁ VAØ TÍNH CHAÁT CUÛA METAN ...................................................... 88II. PHAÛN ÖÙNG BROM HOÙA HIDROCACBON NO ............................................. 88III. TAÙC DUÏNG CUÛA KALI PEMANGANAT VÔÙI HIDROCACBON NO ........... 89IV. TAÙC DUÏNG CUÛA ACID SUNFURIC VÔÙI HIDROCACBON NO .................. 89V. TAÙC DUÏNG CUÛA ACID NITRIC VÔÙI HIDROCACBON NO .......................... 89CHÖÔNG III. HIDROCACBON KHOÂNG NO ............................................................ 91I. ÑIEÀU CHEÁ ETILEN.......................................................................................... 91II. PHAÛN ÖÙNG COÄNG BROM VAØO ETILEN ...................................................... 91III. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA ETILEN BAÈNG DUNG DÒCH KALI PEMANGANAT92IV. ÑIEÀU CHEÁ AXETILEN................................................................................... 92V. PHAÛN ÖÙNG COÄNG BROM VAØO AXETILEN .................................................. 92VI. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA AXETILEN BAÈNG KALIPEMANGANAT .................. 93VII. PHAÛN ÖÙNG TAÏO THAØNH BAÏC AXETILUA................................................. 93VIII. PHAÛN ÖÙNG TAÏO THAØNH ÑOÀNG (I) AXETILUA....................................... 93Phaïm Vaên Taát - Nguyeãn Quoác TuaánKhoa Hoaù Hoïc Thöïc haønh hoaù höõu cô-2-CHÖÔNG IV. HIDROCACBON THÔM ..................................................................... 95I. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA BENZEN VAØ TOLUEN ................................................ 95II. PHAÛN ÖÙNG BROM HOÙA BENZEN VAØ TOLUEN........................................... 95III. PHAÛN ÖÙNG NITRO HOÙA BENZEN............................................................... 96IV. PHAÛN ÖÙNG SUNFO HOÙA BENZEN VAØ TOLUEN........................................ 96V. PHAÛN ÖÙNG NITRO HOÙA NAPHTALEN ......................................................... 97VI. PHAÛN ÖÙNG SUNFO HOÙA NAPHTALEN ...................................................... 97CHÖÔNG V. DAÃN XUAÁT HALOGEN CUÛA HIDROCACBON................................ 99I. ÑIEÀU CHEÁ ETYL BROMUA............................................................................. 99II. ÑIEÀU CHEÁ ETYL CLORUA ............................................................................ 99III. ÑIEÀU CHEÁ IODOFOM TÖØ RÖÔÏU ETYLIC VAØ AXETON......................... 100IV. ÑIEÀU CHEÁ BROMOFOM TÖØ AXETON ...................................................... 100V. ÑIEÀU CHEÁ BROMBENZEN .......................................................................... 101VI. PHAÛN ÖÙNG CUÛA DAÃN XUAÁT HALOGEN VÔÙI DUNG DÒCH KIEÀM ......... 101VII. PHAÛN ÖÙNG CLOROFOM VÔÙI DUNG DÒCH KIEÀM ................................. 102VIII. PHAÛN ÖÙNG CUÛA NGUYEÂN TÖÛ HALOGEN VÔÙI NHAÂN THÔM ............. 103IX. PHAÛN ÖÙNG CUÛA NGUYEÂN TÖÛ HALOGEN VÔÙI MAÏCH BEÂN CUÛA NHAÂNTHÔM................................................................................................................. 103CHÖÔNG VI. ANCOL - PHENOL - ETE .................................................................. 105I. ÑIEÀU CHEÁ ANCOL ETYLIC TUYEÄT ÑOÁI ..................................................... 105II. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ANCOL ETYLIC VÔÙI NATRI ........................................... 105III. OXI HOÙA ANCOL ETYLIC BAÈNG ÑOÀNG (II) OXIT................................... 106IV. PHEÙP THÖÛ XANTOGENAT ......................................................................... 106V. OXI HOÙA ANCOL ETYLIC BAÈNG DUNG DÒCH KALI PEMANGANAT...... 107VI. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ANCOL VÔÙI THUOÁC THÖÛ LUCA ................................. 107VII. PHAÛN ÖÙNG ESTE HOÙA .............................................................................. 108VIII. PHAÛN ÖÙNG IODOFOM ............................................................................ 108IX. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ETYLENGLICOL VAØ GLIXERIN VÔÙI ÑOÀNG(II)HIDROXIT.......................................................................................................... 109X. PHAÛN ÖÙNG ÑEHIDRAT HOÙA GLIXERIN.................................................... 109XI. ÑIEÀU CHEÁ ÑIETYL ETE (ETE ETYLIC) .................................................... 110XII. PHAÛN ÖÙNG CUÛA PHENOL VÔÙI NATRI HIDROXIT VAØ MUOÁI NATRICACBONAT........................................................................................................ 110XIII. PHAÛN ÖÙNG CUÛA CAÙC PHENOL VÔÙI SAÉT (III) CLORUA ...................... 111XIV. PHAÛN ÖÙNG BROM HOÙA PHENOL........................................................... 111XV. ÑIEÀU CHEÁ PHENOLPHTALEIN................................................................ 111XVI. PHAÛN ÖÙNG CUÛA PHENOL VÔÙI ACID NITÔRIC .................................... 112XVII. PHAÛN ÖÙNG CUÛA PHENOL VÔÙI BENZOYL CLORUA ........................... 112XVIII. PHOÅ HOÀNG NGOAÏI CUÛA ANCOL TERT-BUTYLIC ............................. 113CHÖÔNG VII. ANÑEHIT - XETON.......................................................................... 114I. ÑIEÀU CHEÁ AXETANÑEHIT TÖØ AXETILEN.................................................. 114II. ÑIEÀU CHEÁ AXETON TÖØ canxi AXETAT ................................................... 114III. PHAÛN ÖÙNG MAØU CUÛA ANÑEHIT VÔÙI ACID FUCSINSUNFURÔ ........... 115IV. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA ANÑEHIT BAÈNG HÔÏP CHAÁT PHÖÙC CUÛA BAÏC(THUOÁC THÖÛ TOLEN) ..................................................................................... 116Phaïm Vaên Taát - Nguyeãn Quoác TuaánKhoa Hoaù Hoïc Thöïc haønh hoaù höõu cô-3-V. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA ANÑEHIT BAÈNG ÑOÀNG (II) HIDROXIT ................ 116VI. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA ANÑEHIT BAÈNG THUOÁC THÖÛ FELINH .............. 117VII. PHAÛN ÖÙNG CUÛA AXETON VAØ ANÑEHIT BENZOIC VÔÙI NATRIHIDROSUNFIT .................................................................................................. 117VIII. PHAÛN ÖÙNG TAÏO 2,4-ÑINITROPHENYLHIÑRAZON CUÛA BENZANÑEHITVAØ AXETON ....................................................................................................... 118IX. PHAÛN ÖÙNG TAÏO RA SEMICACBAZON CUÛA AXETON ............................. 119X. PHAÛN ÖÙNG CUÛA BENZANÑEHIT VÔÙI SEMICACBAZIT HIDROCLORUA............................................................................................................................ 119XI. PHAÛN ÖÙNG CUÛA XETON VÔÙI NATRI NITROPRUXIT .............................. 119XII. PHAÛN ÖÙNG CUÛA BENZANÑEHIT HOAËC AXETON VÔÙI PHENYLHIDRAZIN.......................................................................................................... 120XIII. PHAÛN ÖÙNG NGÖNG TUÏ ANÑOL VAØ CROTON CUÛA ANÑEHIT AXETIC............................................................................................................................ 120XIV. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ANÑEHIT BENZOIC VÔÙI DUNG DÒCH KIEÀM (PHAÛNÖÙNG KANIZARO - TISENCO) ........................................................................... 120XV. PHAÛN ÖÙNG TRIME HOÙA ANÑEHIT AXETIC............................................ 121XVI. PHAÛN ÖÙNG ÑEPOLIME HOÙA PARAFOMANÑEHIT .............................. 121XVII. PHEÙP THÖÛ IODOFOM (PHAÛN ÖÙNG RIEÂNG cho CAÙC METYL XETON)............................................................................................................................ 122XVIII. PHAÛN ÖÙNG TAÏO HEXA METYLEN TETRAMIN (RIEÂNG CHOFOMANÑEHIT) ................................................................................................. 122XIX. PHAÂN TAÙCH HOÃN HÔÏP 2,4-ÑINITROPHENYL HIÑRAZON CUÛABENZANÑEHIT VAØ AXETON BAÈNG SAÉC KÍ LÔÙP MOÛNG .............................. 123XX. PHOÅ ELECTRON VAØ PHOÅ HOÀNG NGOAÏI CUÛA ETYLMETYLXETON ... 123CHÖÔNG VIII. ACID CACBOXYLIC VAØ DAÃN XUAÁT.......................................... 125I. TÍNH CHAÁT ACID CUÛA ACID CACBOXYLIC .............................................. 125II. PHAÛN ÖÙNG ÑECACBOXYL HOÙA VÔÙI VOÂI TOÂI XUÙT ................................. 125III. PHAÛN ÖÙNG VÔÙI AMIN THÔM.................................................................... 126IV. PHAÛN ÖÙNG MAØU VÔÙI FeCl3 ....................................................................... 127V. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA ACID FOMIC ........................................................... 127VI. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA ACID OXALIC......................................................... 128VII. TÍNH CHAÁT CUÛA ACID OLEIC ................................................................. 128VIII. TÍNH CHAÁT CUÛA ACID TACTRIC ........................................................... 129IX. TÍNH CHAÁT CUÛA ACID SALIXYLIC ........................................................... 129X. ÑIEÀU CHEÁ VAØ THUÛY PHAÂN SAÉT (III) AXETAT .......................................... 129XI. ÑIEÀU CHEÁ ETYL AXETAT ......................................................................... 129XII. ÑIEÀU CHEÁ ISOAMYL AXETAT .................................................................. 130XIII. PHAÛN ÖÙNG THUÛY PHAÂN ESTE............................................................... 130XIV. TÍNH CHAÁT CUÛA ANHIÑRIT AXETIC ..................................................... 131XV. PHAÛN ÖÙNG THUÛY PHAÂN CHAÁT BEÙO BAÈNG DUNG DÒCH KIEÀM ......... 131XVI. TÍNH CHAÁT NHUÕ TÖÔNG HOÙA CUÛA XAØ PHOØNG ................................. 132XVII. PHAÛN ÖÙNG TAÏO THAØNH MUOÁI KHOÂNG tan CUÛA ACID BEÙO CAO 132XVIII. TAÙCH HOÃN HÔÏP ACID BEÙO CAO TÖØ XAØ PHOØNG NATRI.................. 133Phaïm Vaên Taát - Nguyeãn Quoác TuaánKhoa Hoaù Hoïc Thöïc haønh hoaù höõu cô-4-XIX. XAÙC ÑÒNH MÖÙC ÑOÄ KHOÂNG NO CUÛA CHAÁT BEÙO BAÈNG CHÆ SOÁ IOT............................................................................................................................ 133XX. XAÙC ÑÒNH CHÆ SOÁ ACID CUÛA CHAÁT BEÙO ............................................. 134XXI. PHOÅ COÄNG HÖÔÛNG TÖØ PROTON CUÛA METYL PROPIONAT ............. 134CHÖÔNG IX. AMIN VAØ HÔÏP CHAÁT ÑIAZO THÔM ............................................. 136I. ÑIEÀU CHEÁ METYLAMIN TÖØ AXETAMIT ..................................................... 136II. ÑIEÀU CHEÁ ETYLAMIN TÖØ AXETAMIT ....................................................... 136III. TÍNH CHAÁT CUÛA AMIN MAÏCH HÔÛ ........................................................... 137IV. ÑIEÀU CHEÁ ANILIN ...................................................................................... 138V. PHAÛN ÖÙNG TAÏO THAØNH VAØ PHAÂN GIAÛI CAÙC MUOÁI CUÛA ANILIN ........ 139VI. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA ANILIN .................................................................... 139VII. PHAÛN ÖÙNG BROM HOÙA ANILIN .............................................................. 140VIII. PHAÛN ÖÙNG SUNFO HOÙA ANILIN ........................................................... 140IX. PHAÛN ÖÙNG AXETYL HOÙA ANILIN............................................................. 140X. PHAÛN ÖÙNG ÑIAZO HOÙA ANILIN ................................................................ 141XI. ÑIEÀU CHEÁ PHENOL TÖØ PHENYLÑIAZONI CLORUA ............................. 142XII. ÑIEÀU CHEÁ IOTBENZEN TÖØ PHENYLÑIAZONI CLORUA ...................... 142XIII. ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT MAØU METYL DACAM (HELIANTIN)......................... 143XIV. ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT MAØU β-NAPHTOL DACAM ........................................ 143XV. PHAÂN TAÙCH HOÃN HÔÏP METYL DACAM VAØ METYLEN XANH BAÈNG SAÉCKÍ COÄT ............................................................................................................... 144CHÖÔNG X. HIDROXI ACID VAØ XETOACID ....................................................... 146I. PHAÛN ÖÙNG CUÛA α - HIDROXIACID VÔÙI SAÉT (III) CLORUA..................... 146II. PHAÛN ÖÙNG NHAÄN BIEÁT ACID LACTIC trong SÖÕA................................ 146III. PHAÛN ÖÙNG PHAÂN HUÛY ACID LACTIC..................................................... 146IV. OXI HOÙA ACID LACTIC BAÈNG KALI PEMANGANAT............................... 147V. ÑIEÀU CHEÁ MUOÁI ACID VAØ MUOÁI TRUNG TÍNH CUÛA ACID TACTRIC .. 147VI. PHAÛN ÖÙNG CUÛA NATRI KALI TACTRAC VÔÙI ÑOÀNG (II) HYDROXYT... 148VII. PHAÛN ÖÙNG TAÏO THAØNH ACID PIRUVIC TÖØ ACID LACTIC ................ 148VIII. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ETYL AXETOAXETAT VÔÙI DUNG DÒCH NATRIHIDROXIT.......................................................................................................... 148IX. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ETYL AXETOAXETAT VÔÙI SAÉT (III) CLORUA............. 149X. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ACID SALIXILIC VÔÙI SAÉT (III) CLORUA...................... 149XI. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ACID SALIXILIC VÔÙI NÖÔÙC BROM............................. 150XII. THUÛY PHAÂN ACID AXETYLSALIXILIC (ASPIRIN) .................................. 150CHÖÔNG XI. GLUXIT .............................................................................................. 151I. PHAÛN ÖÙNG CUÛA NHOÙM HIDROXI vào PHAÂN TÖÛ MONOSACCARIT 151II. CAÙC PHAÛN ÖÙNG CUÛA NHOÙM CACBONYL trong PHAÂN TÖÛMONOSACCARIT .............................................................................................. 151III. PHAÛN ÖÙNG MAØU CUÛA MONOSACCARIT ................................................. 153IV. PHAÛN ÖÙNG CUÛA CAÙC NHOÙM HIDROXI trong PHAÂN TÖÛ ÑISACCARIT............................................................................................................................ 153V. CAÙC PHAÛN ÖÙNG CUÛA NHOÙM CACBONYL trong PHAÂN TÖÛ ÑISACCARIT............................................................................................................................ 154VI. PHAÛN ÖÙNG THUÛY PHAÂN SACCAROZÔ .................................................... 155Phaïm Vaên Taát - Nguyeãn Quoác TuaánKhoa Hoaù Hoïc Thöïc haønh hoaù höõu cô-5-VII. PHAÛN ÖÙNG THUÛY PHAÂN POLISACCARIT .............................................. 156VIII. ÑIEÀU CHEÁ XENLULOZÔNITRAT ............................................................ 156CHÖÔNG XII. AMINOACID VAØ PROTIT ............................................................... 158I. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ACID AMINOAXETIC VÔÙI CAÙC CHAÁT CHÆ THÒ ............ 158II. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ACID AMINOAXETIC VÔÙI ÑOÀNG (II) OXIT.................. 158III. PHAÛN ÖÙNG CUÛA ACID AMINOAXETIC VÔÙI ACID NITRÔ ...................... 159IV. PHAÛN ÖÙNG MAØU CUÛA α - AMINOACID VÔÙI NINHIDRIN....................... 159V. TÍNH CHAÁT ÑEÄM CUÛA DUNG DÒCH PROTIT ........................................... 159VI. KEÁT TUÛA THUAÄN NGHÒCH PROTIT.......................................................... 160VII. KEÁT TUÛA PROTIT BAÈNG ACID VOÂ CÔ ÑAËC ........................................... 160VIII. KEÁT TUÛA PROTIT BAÈNG MUOÁI KIM LOAÏI NAËNG................................. 161IX. KEÁT TUÛA PROTIT BAÈNG PHENOL VAØ FOMALIN .................................... 161X. SÖÏ ÑOÂNG TUÏ PROTIT lúc ÑUN NOÙNG .................................................... 162XI. CAÙC PHAÛN ÖÙNG MAØU CUÛA PROTIT......................................................... 162Phaïm Vaên Taát - Nguyeãn Quoác TuaánKhoa Hoaù Hoïc Thöïc haønh hoaù höõu cô-6-LÔØI NOÙI ÑAÀUSaùch thöïc haønh hoùa hoïc höõu cô goàm cha phaàn.Phaàn I laø phaàn ñaïi cöông veà kyõ thuaät thöïc haønh toång hôïp höõu cô, phaàn II laøphaàn thöïc haønh toång hôïp höõu cô. Phaàn III laø phaàn thöïc haønh phaân tích ñònh tínhxaùc ñònh nhoùm chöùc.Phaàn ñaïi cöông trình baøy nhöõng quy taéc laøm vieäc vào phoøng thínghieäm hoùa höõu cô, nhöõng quy taéc baûo hieåm, nhöõng kyõ naêng vaø phöôngphaùp thöïc haønh.Phaàn thöïc haønh toång hôïp höõu cô trình baøy lyù thuyeát vaø nhöõng baøi thöïchaønh toång hôïp cuï theå cuûa caùc loaïi phaûn öùng cô baûn ñaõ hoïc trong chöôngtrình.Phaàn thöïc haønh phaân tích ñònh tính xaùc ñònh nhoùm chöùc caùc hôïp chaáthöõu cô bao goàm phaàn thöïc haønh veà caùc phaûn öùng cuûa caùc nhoùm chöùc vaø moätsoá phöông phaùp xaùc ñònh caùc nhoùm chöùc trong hôïp chaát höõu cô.Phaân coâng bieân soaïnPhaàn I, Phaàn II : GV Phaïm Vaên TaátPhaàn III : GV Nguyeãn Quoác TuaánPhaïm Vaên Taát - Nguyeãn Quoác TuaánKhoa Hoaù Hoïc Thöïc haønh hoaù höõu cô-7-Phaàn I. ÑAÏI CÖÔNGI. Noäi quy laøm thí nghieäm- Tröôùc lúc laøm moät baøi thí nghieämSinh vieân phaûi chuaån bò tröôùc ñeà cöông thí nghieäm ôû nhaø, thoâng qua kieåmtra cuûa giaùo vieân ôû phoøng thí nghieäm roài môùi ñöôïc laøm baøi thí nghieäm ñoù.- trong những khi laøm thí nghieämMoãi sinh vieân phaûi laøm vieäc ôû moät choã quy ñònh, laøm baøi thí nghieäm ñaõñöôïc giaùo vieân thoâng qua vaø döôùi söï giaùm saùt cuûa giaùo vieân. Khoâng ñöôïclaøm thí nghieäm moät mình trong phoøng thí nghieäm. Caám ngöôøi ngoaøi ñeánthaêm sinh vieân trong phoøng thí nghieäm. Caám aên uoáng, huùt thuoác trongphoøng thí nghieäm.Phaûi giöõ traät töï, lặng laëng; phaûi coù tính nghieâm tuùc, chính xaùc,trung thöïc vaøkhoa hoïc; phaûi tuaân theo caùc quy taéc baûo hieåm vaø giöõ choã laøm vieäc goïngaøng, saïch seõ. Caám vöùt giaáy loïc, caùc chaát raén, axit, kieàm, chaát deã chaùy,chaát deã bay hôi vaøo beå nöôùc röûa maø phaûi ñoå vaøo choã quy ñònh cuûa phoøng thínghieäm. Dung moâi baån phaûi ñoå vaøo bình chöùa dung moâi baàûn ñeå tinh cheá laïi.Phaûi giöõ duïng cuï thí nghieäm saïch seõ, traùnh laøm ñoå vôõ. Laøm ñoå vôõ phaûi baùocaùo vôùi giaùo vieân. Khoâng ñöôïc laøm thí nghieäm vôùi duïng cuï baån. Khoângñöôïc töï tieän sở hữu duïng cuï hoùa chaát ra khoûi phoøng thí nghieäm. Khoâng ñöôïcsöû duïng duïng cuï maùy moùc khoâng thuoäc phaïm vi baøi thí nghieäm cuõng nhö khichöa hieåu tính naêng vaø caùch söû duïng.Khi laøm thí nghieäm phaûi maëc aùo choaøng, phaûi coù khaên maët vaø khaên vệ sinh baønôû choã laøm vieäc.- Laøm ngừng thí nghieämSinh vieân phaûi baùo caùo keát quaû vôùi giaùo vieân, ghi soå töôøng trình noäp chogiaùo vieân. Laøm khoâng coù keát quaû phaûi laøm laïi.Phaûi doïn saïch seõ choã laøm vieäc, röûa ngay lập tức duïng cuï thí nghieäm traû laïi chophoøng thí nghieäm.Taét ñieän, nöôùc, baùo caùo vôùi giaùo vieân kieåm tra laïi môùi ñöôïc ra veà.II. Chuaån trườn thí nghieäm, ñeà cöông vaø töôøng trìnhKhi laøm moät baøi thí nghieäm, sinh vieân phaûi chuaån bò tröôùc ôû nhaø, ñoïc caùcvaán ñeà lyù thuyeát lieân quan tiền tôùi baøi thöïc haønh trong caùc giaùo trình lyù thuyeáthay saùch höôùng daãn thöïc haønh, tra cứu hieåu veà tính chaát cuûa caùc chaát ban ñaàuvaø saûn phaåm cuõng nhö tính ñoäc vaø caùch ñeà phoøng, tìm hieåu caùc ñieàu kieänphaûn öùng, caùc duïng cuï mang đến baøi thöïc haønh. Treân cô sôû ñoù laøm ñeà cöông choPhaïm Vaên Taát - Nguyeãn Quoác TuaánKhoa Hoaù Hoïc Thöïc haønh hoaù höõu cô-8-baøi thöïc haønh ñeå sau khi laøm chấm dứt thí nghieäm, boå sung theâm thaønh baøi töôøngtrình noäp đến giaùo vieân.III. Quy taéc laøm vieäc vôùi hoùa chaát ñoäc, deã noå, deã chaùyÑaïi ña soá caùc hôïp chaát höõu cô ñeàu ñoäc. Lúc tieáp xuùc vôi hoùa chaát, caànphaûi bieát ñaày ñuû tính ñoäc, khaû naêng deã noå vaø deã chaùy cuûa noù cuõng nhö caùcquy taéc choáng ñoäc, choáng chaùy vaø choáng noå.- lúc laøm vieäc vôùi caùc hoùa chaát ñoäc nhö KCN, NaCN, HCN, dimetylsulfat,dimetylamin, Cl2, N2O4, cloranhidrit cuûa caùc axit ñôn giaûn, cuõng nhö lúc tieánhaønh nhöõng phaûn öùng coù taùch ra khí ñoäc ñeàu phaûi ñeo maët naï tuyệt kính baûohieåm, phaûi laøm vào tuû hoát, phaûi coù söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân hay nhaânvieân phoøng thí nghieäm.- Caùc kim loaïi kieàm ñöôïc giöõ trong bình daàu hoûa ñaäy baèng nuùt baác. Phaûiduøng caëp laáy kim loaïi ra ( khoâng duøng tay), vệ sinh khoâ baèng giaáy loïc, traùnhcho kim loaïi tieáp xuùc vôùi nöôùc xuất xắc CCl4. Phaûi huûy Na hay K sau phaûn öùngbaèng moät löôïng nhoû ancolbutylic hay amylic.- Thuûy ngaân ñöôïc giöõ vào bình nuùt kín, ñaët caùc thieát bò coù chöùa thuûy ngaântrong khay men xuất xắc nhöïa, thu hoài thuûy ngaân rôi vaõi baèng baûn hoãn hoáng ñoànghay duøng mao quaûn qua bình noái vôùi bôm huùt doøng nöôùc.- Brom ñöôïc giöõ vào bình daøy coù nuùt nhaùm, laáy brom trong tuû hoát, ñeo kínhbaûo hieåm vaø gaêng tay, moãi laàn laáy brom đến vaøo bình phaûn öùng qua pheãunhoû gioït ñaõ ñöôïc thöû tröôùc ñoä kín đáo vaø khoâng ñöôïc quaù 10 ml.- lúc laøm vieäc vôùi acid H2SO4 ñaëc, oleum, phaûi roùt caån thaän qua pheãu vaølaøm vào tuû hoát, trộn loaõng acid vào bình chòu nhieät baèng caùch roùt töøngphaàn acid vaøo nöôùc khi khuaáy, khoâng pha loaõng oleum, khoâng duøng H2SO4ñaëc trong bình laøm khoâ chaân khoâng.- khi laøm vieäc vôùi caùc chaát deã chaùy nhö benzen, ete, aceton, etylaxetat,CS2, ete daàu hoûa, phaûi ñeå xa ngoïn löûa, ñun noùng tuyệt chöng caát baèng beápcaùch thuûy, caùch daàu xuất xắc caùch caùt hoaëc beáp ñieän boïc.- Ete ñöôïc giöõ vào bình nuùt chaët coù mao quaûn tuyệt oáng CaCl2. Khoâng chöngcaát ete etylic,tetrahydrofuran, dioxan lúc chöa loaïi peoxit.Taát caû caùchoùa chaát ôû choã laøm vieäc phaûi chöùa trong loï coù nhaõn roõ raøng vaø coù phuû maøngparafin. Khoâng laøm thí nghieäm vôùi hoùa chaát khoâng coù nhaõn roõ raøng.IV. Phöông phaùp caáp cöùu sô boä :- Khi trườn boûng nhieät : Boâi tức thì dung dòch KMnO4 loaõng hay röôïu vaøo choã bòboûng, sau ñoù boâi glicerin, môõ vazôlin giỏi sunfidin.Phaïm Vaên Taát - Nguyeãn Quoác TuaánKhoa Hoaù Hoïc Thöïc haønh hoaù höõu cô-9-- Khi bò boûng acid : Röûa choã trườn boûng nhieàu laàn baèng nöôùc roài baèng dungdòch Na2CO3 xuất xắc kieàm 3%.- Khi trườn boûng kieàm ñaëc: Röûa choã trườn boûng nhieàu laàn baèng nöôùc roài baèng acidaxetic hay acid boric 1%.- Khi bò boûng brom : Röûa nhieàu laàn baèng röôïu etylic roài baèng dung dòchNa2S2O3 10%, sau ñoù boâi vazôlin vaøo choã boûng.- Khi bò boûng phenol : Röûa nhieàu laàn baèng glycerin cho tôùi khi maøu domain authority trôûlaïi bình thöôøng roài baèng nöôùc, sau ñoù baêng veát thöông baèng boâng taåmglycerin.- lúc rôi chaát höõu cô leân domain authority : trong ña soá tröôøng hôïp röûa baèng nöôùc khoângcoù taùc duïng thì röûa baèng dung moâi höõu cô (röôïu etylic ) nhöng caàn röûa nhanhvaø baèng moät löôïng lôùn dung moâi, traùnh taïo thaønh dung dòch ñaëc chaát höõu côtreân da.- lúc thôû phaûi khí clo xuất xắc brom : Ngöûi baèng dung dòch amoniac loaõng hayröôïu etylic roài ñi ra choã thoaùng.- Khi bò ñaàu ñoäc bôûi hoùa chaát : Uoáng moät löôïng töông ñoái nhieàu nöôùc sauñoù neáu trườn ñaàu ñoäc bôûi acid thì uoáng moät coác NaHCO3 2%, neáu bôûi kieàm thìuoáng moät coác acid acetic xuất xắc acid limonic 2%.- Khi bò thöông bôûi maûnh thuûy tinh : Gaép heát maûnh thuûy tinh ra khoûi veátthöông, boâi coàn Iod 3% roài baêng veát thöông laïi. Neáu chaûy maùu nhieàu thì coätgaro roài ñöa ñi beänh xaù.- khi coù ñaùm chaùy : Taét heát ñeøn xuất xắc beáp ñieän traàn, phuû ngoïn löûa baèng khaênhay chaên amiaêng hoaëc caùt, neáu caàn duøng bình khí CO2.Trong moïi tröôøng hôïp neáu bò ñaàu ñoäc naëng hay trườn chaùy lôùn phaûi goïi y,baùc só tốt cô quan lại phoøng chöõa chaùy.V. Duïng cuï thuûy tinh vaø caùch söû duïngCaùc loaïi duïng cuï hoùa hoïc chuû yeáu laøm baèng loaïi thuûy tinh bosilicat haymolipñen coù heä soá giaõn nôû töông ñoái nhoû, raát beàn vôùi acid vaø kieàm, ñuû beànvôùi söï thay ñoåi nhieät ñoä. Loaïi thuûy tinh pyrex coù ñoä beàn vôùi nhieät cao hôn,coù heä soá giaõn nôû nhoû, coù theå laøm vieäc ôû nhieät ñoä cao vaø chòu ñöôïc söï thayñoåi nhieät ñoä ñeán 250oC nhöng keùm beàn hôn vôùi kieàm. Thuûy tinh thaïch anhcoù nhieät ñoä meàm hoùa ôû nhieät ñoä 1400oC, coù heä soá giaõn nôû nhieät raát nhoû(6.10-7 cm/ñoä), raát beàn vôùi söï cầm cố ñoåi nhieät ñoä vaø vào suoát vôùi tia töû ngoaïi.Phaïm Vaên Taát - Nguyeãn Quoác TuaánKhoa Hoaù Hoïc